Cursos

  • Todo
  • Celadores/celadoras
  • Enfermeiros/ Enfermeiras
  • Modulos Transversais
  • Pinches de cociña
  • Psicoloxía
  • TCAE
Antes de inscribirse no curso, deberá completar a seguinte ficha


DATOS PERSONAIS

OBXECTO DA SOLICITUDE

Quixera Solicitar a miña incripción * no curso de:

(*) A inscrición non se formalizará ata que o importe do curso sexa abonadona súa totalidade

De conformidade co establecido na Ley Orgánica 3/2018, do 5 deDecembro de Protección de Datos de Carácter Personal, polo que se regula o dereito deinformación na recollida de datos, informámoslles cos datos de carácter persoal que nos foron suministrados serán obxeto de tratamento nos ficheros responsabilidade de Costa Lugo Formación, S.L A finalidade do tratamento é a de xestionar de forma adecuada a prestación do servicio que nos foi requerido.Asimesmo estos datos non serán cedidos a terceiros, salvo as cesións legalmente permitidas. Tamén lles informamos da posibilidade de exercitar os correspondentes dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de conformidade co establecido na Ley 3/2018ante Costa Lugo Formación como responsables dos datos.Os dereitos mencionados poden exercitarse a través dos siguintes medios: administración @costalugoformacion.com ou en Costa Lugo Formación, -Rúa do Ril nº 2 –Ent-27880 –Burela (Lugo