INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA PARA NENOS/AS CON TDAH

Acerca de este proyecto

1. Obxectivos

Unha vez finalizado este curso, o alumno deberá estar capacitado para axudar aos nenos e ás familias para realizar un enfoque multidisciplinar e multimodal

2. Contidos

UNIDADE DIDÁCTICA I: ATENCIÓN PSICOEDUCATIVA INTEGRAL EN NENOS CON TDAH
1. A atención psicoeducativa integral en nenos con TDHA
2. Indicadores de TDHA na aula
3. Escola inclusiva
4. Pautas xerais de intervención na aula
5. Recursos para docentes e pais de nenos con TDHA

UNIDADE DIDÁCTICA II: DIFICULTADES ASOCIADAS AO TDAH
1. Dificultades asociadas ao trastorno de hiperactividade
2. Dificultades académicas
3. Desenvolvemento motriz
4. Fala e linguaxe
5. Accidentes
6. Problemas conducturales e emocionais
7. Dificultades de aprendizaxe en nenos con TDAH
7.1 Lectura
7.2 Escritura
7.3 Matemáticas
7.4 Dificultades curriculares para nenos con TDAH
7.4.1 Adaptacións curriculares significativas
7.4.1.1 Adaptacións metodolóxicas
7.4.1.2 Adaptacións ambientais
7.4.1.3 Adaptacións organizativas
7.4.2 Adaptacións curriculares non significativas
7.4.2.1Lectura xeral do texto
7.4.2.2 Lectura comprensiva
7.4.2.3Resumo das ideas principais
7.4.2.4 Realización dun esquema sinxelo
7.4.2.5 Memorización e retención das ideas importantes

UNIDADE DIDÁCTICA III: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN NENOS CON TDAH
1.Intervención psicoeducativa na aula
2. Obxectivos da intervención psicoeducativa
3.Técnicas de modificación de conduta
4.Aumentar a conduta desexada
5. Diminuír a conduta

UNIDADE DIDÁCTICA IV: ESTRATEXIAS PARA NENOS CON TDHA
1. Fortalecer a autoestima
2. Comunicación asertiva
3. Comunicación efectiva
4. Comportamento apropiado
5. Autocontrol
6. Impulsividad

UNIDADE DIDÁCTICA V: ORIENTACIÓNS PARA OS PAIS
1.Entrevistas familiares
2.Técnicas de modificacións de condutas en casa. Premios e castigos
3.Normas de condutas na actuación dos pais
4. Pautas de actuación

CRÉDITOS

6.6

HORAS

45

COMEZO

10/05/2019

20 €

AFILIADOS

60€

NON AFILIADOS

Categoría
Terapeutas ocupacionales