TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN SANIDADE. PERSOAL NON SANITARIO

Acerca de este proyecto

1. OBXECTIVO XERAL

  • Analizar o papel da linguaxe verbal e non verbal dentro da comunicación interpersoal.
  • Adquirir estratexias comunicativas que permitan ofrecer unha atención de calidade a pacientes con patoloxías que limiten a súa capacidade lingüística, para ofrecerlles recursos materiais e sistemas de comunicación adaptados ás súas necesidades especiais, de forma que se estimule o seu desenvolvemento comunicativo e favorézanse tanto a súa autonomía persoal, como as súas interaccións sociais

2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS.

  • Descubrir o valor relativo da linguaxe verbal e non verbal no comportamento humano, identificando barreiras na comunicación e mellorando os recursos persoais de comunicación.

 

  • Identificar os elementos do contexto que deben ser adaptados para reforzar os vínculos comunicativos e asegurar que as persoas dependentes poidan desenvolverse de forma autónoma na contorna institucional.

 

  • Coñecer e utilizar aqueles sistemas aumentativos e alternativos de comunicación que responden as necesidades específicas das persoas dependentes.

 

  • Practicar estratexias de comunicación eficaz cos pacientes de Alzheimer e aplicar técnicas de apoio aos familiares e á contorna dos usuarios.

3. CONTIDOS

1. MELLORA DO PROCESO DE COMUNICACIÓN CO USUARIO.
1.1 Proceso de comunicación; características.
1.1.1. Comunicación verbal .
A. Comunicación oral
B. Comunicación escrita .
1.1.2. Comunicación non verbal
A. Barreiras de tipo físico
B. Barreiras de tipo fisiolóxico
C. Barreiras de tipo psicolóxico
1.2. Pautas para mellorar a comunicación co usuario: claridade, sinxeleza, atención, empatía.
A. Escóita activa

B. Empatía
C. Habilidades asertivas
1.3. Técnicas básicas de comunicación non verbal.
A. Paralinguaxe. Procedementos.
B. Kinésica
C. Proxémica
1.4. Adaptación do léxico da institución ás características do usuario
1.5. Comunicación cos familiares e a contorna do usuario
A. Necesidades comunicativas da familia
B. Habilidades comunicativas
C. Comunicación de malas noticias.

D. Abordaxe de situacións difíciles.

2. UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA E AUMENTATIVA
2.1. Necesidades especiais de comunicación.
A. Principais trastornos da comunicación e a linguaxe.
A.1. Trastornos do fala
A.1.1. Trastornos da articulación do fala.
A.1.2. Trastornos da fluidez do fala.
A.1.3. Rehabilitación dos trastornos da fala.
A.2. Trastornos da voz.
A.3. Trastornos do desenvolvemento da linguaxe.
A.4. Trastornos adquiridos da linguaxe.
A.5. Trastornos na adquisición e desenvolvemento (aprendizaxe) da linguaxe.
A.6. Alteracións da linguaxe e a comunicación asociada a síndromes complexas.
A.7. Alteracións da linguaxe e a comunicación asociadas a síndromes orgánicas.
A.8. Alteracións da linguaxe e a comunicación en persoas con déficits sensoriais.
B. Avaliación de trastornos da comunicación. Recursos.
2.2. Estratexias e recursos de intervención comunicativa.
A. A comunicación como obxectivo da intervención
B. Estratexias de intervención na área da comunicación en persoas maiores
2.3. Sistemas alternativos de comunicación
2.3.1. Concepto e clasificación.
A. Proceso de elección dun SCAA
A.1. Procesos de avaliación e toma de decisións.
A.2. Procesos de intervención
B. Estratexias para o ensino de SCAA
C. Vantaxes e desvantaxes do uso de SCAA
D. Clasificación dos S. C.A.A.
E. Tecnoloxía de axuda para a comunicación aumentativa e alternativa sen axuda
E.1. Tecnoloxía de axuda xenérica.
E.2. Tecnoloxía de axuda específica.
2.3.2. Uso do vocabulario básico da atención sociosanitaria en institucións de atención social nas linguaxes alternativas usuais: BLISS, SPC e LSE.
A. Lingua de Signos Española ( LSE)
B. Sistema SPC ( Picture Communication Symbols)
B.1. Clasificación dos símbolos SPC en áreas simbólicas.
B.2. Claves de cor dos símbolos SPc
B.3. Estratexias de ensino da linguaxe SPC.
C. Sistema Bliss
C.1. Aspectos gráficos
C.2. Factores diferenciadores do significado do símbolo.
C.3. Estratexias de ensino aprendizaxe
D. Sistema Braille
2.4. Axudas técnicas (produtos de apoio) para a comunicación alternativa e aumentativa.
2.5. Técnicas de comunicación con enfermos de Alzheimer.
A. Alteracións do enfermo de Alzheimer no ámbito da comunicación
B. Estratexias para a comunicación con enfermos de Alzheimer.

C. Intervención cognitiva en pacientes con demencia tipo Alzheimer.

HORAS

50

COMEZO

20/06/2019

FINALIZACIÓN

20/07/2019

20 €

AFILIADOS

55 €

NON AFILIADOS

Categoría
Modulos Transversais