FUNCIÓNS DO TCAE NA UNIDADE DE URXENCIAS

Acerca de este proyecto

1. Obxectivo xeral

Este curso está deseñado para que o alumno poida adquirir os coñecementos específicos dentro da área de urxencias, desenvolvendo as capacidades necesarias para para desenvolverse profesionalmente no sector e, máis concretamente na área de Urxencias

2. Obxectivos específicos

– Adquirir os coñecementos específicos da área de urxencias para un bo labor profesional e boa atención aos pacientes usuarios.
– Identificar os distintos tipos de urxencias, así como recoñecer os procesos de actuación en cada unha delas.
– Detallar o plan de actuación ante a chegada dun paciente ao servizo de urxencias.
– Describir o procedemento máis adecuado para a toma de constantes como son a frecuencia cardíaca, a frecuencia respiratoria, a temperatura e a presión arterial.

3. Contidos

MODULO 1. O TÉCNICO EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA NA UNIDADE DE URXENCIAS
Unidade Didáctica 1. O técnico en coidados auxiliares de enfermería na unidade de urxencias.
1.1 Organización do servizo de urxencias
1.2 Calidade no Servizo de Urxencias
1.3 Ingreso do paciente na área de Urxencias

Unidade Didáctica 2. Rol do Auxiliar de enfermería no equipo de enfermería na área de urxencias.
2.1 O Auxiliar de enfermería como parte integrante do equipo de enfermería
2.2 Roles do auxiliar de enfermería

MODULO 2. COIDADOS E TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA NA UNIDADE DE URXENCIAS
Unidade Didáctica 1. O equipo de enfermería na Unidade de Urxencias.
1.1 Monitoraxe. Funcións dos/ as técnicas de enfermería na monitoraxe.
1.1.1 Constantes vitais
1.1.2 Frecuencia cardíaca
1.1.3 Frecuencia respiratoria
1.1.4 Presión arterial
1.1.5 Temperatura
1.1.6 Saturación de osíxeno
1.1.7 Monitores
1.1.8 Equipo e material
1.2 Osixenoterapia. Funcións dos/ as técnicas de enfermería na osixenoterapia
1.2.1 Fontes de subministración de osíxeno
1.2.2 Manómetro e manorreductor
1.2.3 Flujómetro e caudalímetro
1.2.4 Humidificador
1.2.5 Cánulas ou lentes nasais
1.2.6 Máscara simple de osíxeno
1.2.7 Máscaras con bolsa de reservorio e válculas
1.2.8 Máscara de venturi
1.2.9 Tivo en T
1.2.10 Colar ou máscara de traqueotomía
1.2.11 Monitoraxe da osixenoterapia
1.2.12 Medidas de seguridade a ter en conta con respecto ao osíxeno
1.3 Nutrición. Funcións dos/ as técnicas de enfermería na nutrición dos pacientes na Unidade de Urxencias.
1.4 Fluidoterapia e transfusións. Funcións do técnico de enfermería
1.4.1 Signos clínicos
1.4.2 Signos do laboratorio
1.4.3 Monitoraxe invasiva: parámetros hemodinámicos
1.4.4 Indicacións da fluidoterapia intravenosa
1.4.5 Normas xerais do uso da fluidoterapia
1.4.6 Transfusións
1.4.7 Normas de administración de hemoderivados
1.5 Dor e sedación no paciente crítico. Funcións do técnico de enfermería
1.5.1 Avaliación da dor
1.5.2 Normas para o uso de analxésicos.
1.6 Drenaxes. Funcións do técnico de enfermería con respecto ás drenaxes
1.6.1 Material necesario
1.6.2 Procedemento de inserción
1.6.3 Campá de drenaxe
1.6.4 Coidados da drenaxe
1.7 Hixiene e comodidade
1.8 Precaución e coidados das úlceras por presión
1.8.1 Valoración do risco
1.8.2 Rexistro do risco
1.8.3 Valoración e tratamento do paciente
1.8.4 Alta hospitalaria
1.8.5 Alta a domicilio
1.8.6 Directrices xerais sobre a prevención das UPP

Unidad Didáctica 2. O Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería nas principais situacións de urxencias

CRÉDITOS

3

HORAS

20

COMEZO

20/05/2019

20 €

AFILIADOS

55 €

NON AFILIADOS

Día
Categoría
TCAE