DETECCION E ABORDAXE DA VIOLENCIA DE XÉNERO. Todos os profesionais sanitarios

Acerca de este proyecto

1. Obxectivo xeral:

– Proporcionar coñecementos e ferramentas para a detección e a abordaxe da violencia de xénero.

– Capacitar ao persoal  para o desenvolvemento de estratexias de atención e actuación na violencia de xénero.

– Aprender pautas de actuación na violencia dirixida exclusivamente ás mulleres maltratadas.

 

2. Obxectivos específicos

– Sensibilización e coñecemento dos distintos tipos de violencia sobre a muller.

– Coñecer as consecuencias da violencia de xénero na saúde das mulleres.

– Capacitar ao profesional para apoiar adecuadamente ás mulleres vítimas da violencia de xénero.

 

3. Contidos

MÓDULO 1: A VIOLENCIA DE XÉNERO

U.D. 1. CONCEPTOS INTRODUCTORIOS
1.1 Sexismo
1.2 Feminismo
1.3 Patriarcado
1.4 Perspectiva de xénero /transversalidade
1.5 Teito de cristal
1.6 A importancia de usar unha linguaxe non sexista
1.7 Coeducación

U.D 2. CONCEPTO DE XÉNERO
2.1 Asignación de xénero
2.2 Identificación de xénero
2.3 Roles de xénero

U.D.3. CONSTRUCIÓN DE XÉNERO
3.1 A familia
3.2 O xogo
3.3 Publicidade sexista
3.4 A escola
3.5 Comunidade cultural e relixiosa
3.6 Publicidade e medios de comunicación

U.D 4. A NOVA MASCULINIDAD
4.1 Modelo igualitario
4.2 Modelo postmachismo

U.D 5. DESIGUALDADE COMO CAUSA DA VIOLENCIA DE XÉNERO
5.1 Ámbito de poder
5.2 Emprego
5.3 Saúde
5.4 Corresponsabilidade familiar
5.5 Cultura e ciencia

U.D.6 . CONCEPTO DA VIOLENCIA DE XÉNERO
6.1 Tipos de violencia
6.1.1 Violencia física
6.1.2 Violencia psicolóxica
6.1.3 Violencia sexual
6.1.4 Violencia económica
6.2 Distintas manifestacións da violencia de xénero
6.2.1 Vulnerabilidade da muller inmigrante
6.2.2 Vulnerabilidade da muller con discapacidade
6.2.3 Violencia dentro da familia
6.3 Violencia contra a muller en parella
6.4 Prácticas nefastas para a vida e o desenvolvemento das mulleres
6.5 Violencia sexual

MÓDULO 2: VIOLENCIA DE XÉNERO NAS RELACIÓNS DE PARELLA

U.D.1: MITOS
1.1 Que é un mito?
1.2 Mitos sobre a violencia de xénero no ámbito das relacións de parella
1.3 Mito sobre a violencia falsa
1.4 Mito sobre o perfil da vítima/maltratador

U.D. 2: CICLO DA VIOLENCIA
2.1 Fase de acumulación de tensión
2.2 Fase de explosión violenta
2.3 Fase de afastamento
2.4 Fase de remisión
2.5 Síndrome de adaptación á violencia ( SAV)
2.6 Factores favorecedores da ruptura do ciclo

U.D. 3: ESCALA DA VIOLENCIA

U.D. 4: CONSECUENCIAS NAS MULLERES VÍTIMAS DOS MALOS TRATOS
4.1 Consecuencias da saúde física
4.2 Consecuencias da saúde sexual
4.3 Consecuencias da saúde psíquica
4.4 Trastorno de tensión postraumática
4.5 Consecuencia na saúde social

U.D 5: CONSECUENCIAS NOS FILLOS E As FILLAS DAS MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO
5.1 A exposición de menores á violencia de xénero
5.2 Sociabilización diferencial de xénero
5.3 Historia da violencia familiar
5.4 Consecuencias a curto prazo
5.5 Exposición de menores á violencia de xénero en cada etapa evolutiva
5.6 Reaccións dos fillos e as fillas no ciclo da violencia
5.7 Síndrome de aliñación parental ( SAP)
5.8 Programas de reeducación

U.D.6: CONSECUENCIAS DAS MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO
6.1 Suceso traumático
6.2 Indefensión
6.3 Dano psicolóxico
6.4 Consecuencias na saúde física
6.5 Consecuencias na saúde psíquica
6.6 Síndrome de Estocolmo

U.D 7: INTERVENCIÓN NA VIOLENCIA DE XÉNERO
7.1 Premisas / requisitos
7.1.1 Premisas e requisitos institucionais
7.1.2 Prevención da victimización secundaria
7.2 Premisas e requisitos técnicos
7.3 Características da intervención da violencia de xénero
7.4 O acompañamento
7.5 Acollida
7.6 Tipos de demanda
7.7 Detección
7.8 Valoración

MÓDULO 3: ACTUACIÓN NAS INSTITUCIÓNS SANITARIAS

U.D. 1. ACTUACIÓN PROFESIONAL EN FUNCIÓN DA ETAPA DO CICLO DA VIOLENCIA
U.D. 2. VALORACIÓN DA SEGURIDADE E DO RISCO
U.D. 3. DOCUMENTACIÓN
U.D. 4. PLANS DE INTERVENCIÓN
U.D. 5. DERIVACIÓN
5.1 Aspectos xerais
5.2 Modalidades de derivación
5.3 Informe de derivación
U.D. 6. SEGUIMENTO
U.D. 7. COIDADO PROFESIONAL
U.D. 8. IMPORTANCIA DO PERSOAL 
8.1 Funcións a realizar desde os servizos de saúde
U.D 9. DIFICULTADES PARA RECOÑECER A VIOLENCIA DE XÉNERO
9.1 Por parte da muller
9.2 Por parte do persoal das institucións sanitarias
U.D. 10. DETECCIÓN E VALORACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO
10.1 Actividades de prevención e programación
10.2 Identificación e valoración
10.3 Actuación e seguimento
U.D. 11. ACTUACIÓN DOS SERVIZOS DE URXENCIAS
U.D 12. ACTUACIÓN FRONTE AGRESIÓNS SEXUAIS

CRÉDITOS

4,2

HORAS

25

COMIENZO

14/06/2019

FINALIZACIÓN

18/07/2019

20 €

AFILIADOS

50 €

NON AFILIADOS

Categoría
Modulos Transversais